Aktuality

Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy

18.02.2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci účelu na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok.

V súlade so znením výzvy môže Ministerstvo kultúry SR v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu formou investičnej dotácie na komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý vedie Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a súčasne v Zozname národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 7. 2017, ktorý je dostupný na webovom sídle ministerstva.

Čo sa týka oprávnených žiadateľov, dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je jej vlastníkom alebo správcom. Na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorou je bytový dom, môže žiadosť podať len vlastník bytového domu alebo právnická osoba podľa § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti o dotáciu je možné predkladať do 8. marca 2019 (vrátane).

 

Viac informácií sa dozviete tu:

http://www.culture.gov.sk/vdoc/827/obnovme-si-svoj-dom-2019-podprogram-16-33e.html