Aktuality

Lepšie využívanie údajov

19.06.2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu lepšieho využívania údajov.

Hlavným cieľom výzvy je podpora sprístupňovania údajov pre fyzické a právnické osoby a súvisiacich činností zameraných na zvyšovanie sprístupňovaných údajov, a to prostredníctvom povinnej podaktivity (A1) Zavedenie manažmentu osobných údajov pre službu „moje dáta“.

Nepovinné podaktivity, ktoré je možné realizovať ako súčasť podpory sprístupňovania a zlepšenia využívania dát v rámci verejnej správy, ako aj mimo verejnej správy, sú:

 • (A2) Čistenie údajov a dosiahnutie vyššej kvality údajov a dátova interoperabilita,
 • (A3) Realizácie poskytovateľskej dátovej integrácie
 • (A4) Realizácia dátovej integrácie na centrálnu integračnú platformu (IS CSRÚ) za účelom konzumovania údajov,
 • (A5) Automatizované publikovanie otvorených údajov,
 • (A6) Sprístupnenie údajov na analytické účely,
 • (A7) Zavedenie systematického manažmentu údajov,
 • (A8) Vybudovanie nového zdrojového registra alebo strojovo-spracovateľného objektu evidencie,
 • (A9) Vytvorenie rezortnej integračnej platformy pre konsolidáciu interných systémov inštitúcie (Master Data Management),
 • (A10) Rozvoj informačných systémov z pohľadu bezpečnosti a GDPR (právo dotknutej osoby na prístup k údajom),
 • (A11) Legislatívna analýza údajov inštitúcie verejnej správy.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          33 750 000 EUR
 • min. príspevok:                500 000 EUR
 • max. príspevok:               4 000 000 EUR

Termíny hodnotiacich kôl:

 • termín uzavretia 1. posudzovaného časového obdobia:                13.9.2024
 • termín uzavretia 2. posudzovaného časového obdobia:                8.11.2024
 • termín uzavretia 3. – n. posudzovaného časového obdobia:         o 2 mesiace

Oprávnení žiadatelia:

 • orgán riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s výnimkou Úradu jadrového dozoru, Správy štátnych hmotných rezerv, Národného bezpečnostného úradu a Slovenskej informačnej služby)
 • orgán riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 95/2019 Z. z. vrátane Finančného riaditeľstva a Úradu verejného zdravotníctva ako iných štátnych orgánov (s výnimkou ďalšieho „iného štátneho orgánu” v zmysle ustanovenia)
 • orgán riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. d) zákona č. 95/2019 Z. z. (s výnimkou zdravotných poisťovní, Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, Rozhlasu a televízie Slovenska, Rady pre vysielanie a retransmisiu)
 • Národné centrum zdravotníckych informácií ako orgán riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. e) zákona č. 95/2019 Z. z.
 • Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže ako orgán riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. g) zákona č. 95/2019 Z. z.
 • orgán riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. h) zákona č. 95/2019 Z. z.

Hlavná aktivita:

 • sprístupňovanie osobných údajov prostredníctvom služby „moje dáta“ vo verejnej správe

Oprávnené územie:

 • celé územie SR

 

Celé znenie výzvy s prílohami nájdete TU.