Aktuality

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

14.07.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 9.7.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora aktivít na zabezpečenie nastavenia systematického a automatizovaného zverejňovania a sprístupňovania údajov v jednotlivých organizáciách verejnej správy a ich využívanie v rámci procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality údajov.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          10 000 000 EUR
 • min. príspevok:                150 000 EUR
 • max. príspevok:               500 000 EUR

Termíny hodnotiacich kôl:

 • prvé kolo:            27.9.2021
 • druhé kolo:         27.11.2021
 • ďalšie kolá:         o 2 mesiace

Oprávnení žiadatelia:

a) organizácie štátnej správy:

 • ústredné orgány štátnej správy
 • ostatné ústredné orgány štátnej správy
 • štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie

b) ostatné subjekty verejnej správy:

 • záujmové združenia právnických osôb z verejnej správy
 • verejné vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky a štátne vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky
 • Slovenská akadémia vied

c) obce mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti

d) vyššie územné celky mimo Bratislavského kraja

e) komora, na ktorú je prenesený výkon verejnej moci

Oprávnené aktivity:

Projekt pre manažment údajov môže obsahovať aktivity č. A1 - A7 uvedené v tabuľke nižšie. Pre každý projekt je minimálnou obsahovou podmienkou realizácia minimálne jednej z aktivít A2 - A5:

A1: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát

A2: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu

A3: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“

A4: Sprístupnenie údajov na analytické účely

A5: Automatizovaná tvorba a zverejňovanie otvorených údajov

A6: Využitie získaných údajov v rámci integrácie na centrálnu platformu

A7: Dátová legislatíva

 

Oprávnené územie:

 • celé územie SR

Viac informácii o tejto výzve sa dozviete TU.