Aktuality

Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov

19.12.2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                              6 000 000 Eur
 • min. príspevok:                nie je stanovený
 • max. príspevok:               nie je stanovený

Termíny hodnotiacich kôl:

 • 1. hodnotiace kolo:        17.2.2020
 • 2. hodnotiace kolo:        15.4.2020
 • ďalšie kolo:                        v intervale 3 mesiacov

Oprávnení žiadatelia:

1. oprávnení žiadatelia mimo schémy štátnej pomoci:

 • obec alebo združenie obcí

2. oprávnení žiadatelia v rámci schémy štátnej pomoci:

 • príspevková alebo rozpočtová organizácia obce
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí
 • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí

Oprávnené aktivity:

Príspevok sa poskytuje na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, t.j.:

 • výstavbu a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad;
 • nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny odpad a zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov).

 

Celé znenie výzvy nájdete TU.