Aktuality

Modernizácia informačných systémov

03.08.2022

Koncom júla vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na modernizáciu informačných systémov.

Cieľom výzvy je rozvoj elektronických služieb pre občana, podnikateľa, manažment dát verejnej správy prostredníctvom optimalizácie informačných systémov realizovaných primárne formou tzv. „change requests“ t. j. zmenových požiadaviek, zmien vykonávaných prostredníctvom existujúcich dodávateľských alebo SLA zmlúv a podpora jednoduchších tzv. quick win riešení.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                        30 000 000,00 EUR
 • minimálna výška NFP:   200 001,00 EUR

Termíny hodnotiacich kôl:

 • prvé hodnotiace kolo:   30.09.2022
 • ďalšie hodnotiace kolo:o 2 mesiace

Oprávnení žiadatelia:

 • ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
 • štátne rozpočtové organizácie
 • vyššie územné celky (okrem Bratislavského kraja)
 • DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
 • Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
 • Sociálna poisťovňa

Oprávnené aktivity:

 • Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT

Žiadateľ vyberá relevantné hlavné aktivity projektu zo zoznamu hlavných aktivít, ktoré vychádzajú z Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov:

 • Analýza a Dizajn,
 • Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb,
 • Implementácia a Testovanie,
 • Nasadenie.

Žiadateľ je povinný mať vypracovaný projektový zámer, prístup k projektu a stanovisko od Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR potvrdzujúce súlad projektového zámeru a prístupu k projektu a s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy.

Povinnosť vypracovania projektového zámeru a prístupu k projektu sa nevzťahuje na projekty, ktoré už boli schválené v MetaIS pred vyhlásením výzvy, prípadne pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov a v prípade ktorých sa postupovalo podľa v tom čase platnej legislatívy.

Viac informácií a detailov o podmienkach výzvy nájdete v našom zhrnutí.

Celú výzvu s prílohami nájdete TU.