Aktuality

Modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

29.05.2017

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 24.05.2017 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO2-SC213-2017-20 zameraná na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Ide o výzvu uzavretú, pričom termín jej uzatvorenia bol stanovený na 24.08.2017. Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 70 000 000 EUR. V súlade s výzvou medzi oprávnených žiadateľov patria iba všeobecné nemocnice v rámci zracionalizovanej siete poskytovateľov akútnej zdravotnej starostlivosti uvedené v Implementačnej stratégii – systéme integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti  (viď prehľad na ďalšej strane):

 • rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce,
 • príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy,
 • právnické osoby,
 • neziskové organizácie.

Oprávnenými aktivitami podľa výzvy sú:

 1. vypracovanie transformačného plánu zdravotníckeho zariadenia,
 2. výstavba nových budov,
 3. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
 4. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
 5. zabezpečenie materiálno-technického vybavenia,
 6. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
 7. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 8. budovanie bezbariérových prístupov,
 9. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Viac užitočných informácií nájdete na našom webe TU.