Aktuality

Modernizácia nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

11.02.2022

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo začiatkom februára výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Alokácia a výška príspevku:

  • alokácia:                          20 500 000 EUR
  • min. príspevok:                nie je stanovený
  • max. príspevok:               15 000 000 EUR

Dátum uzavretia výzvy:

  • 4. apríla 2022

Oprávnení žiadatelia:

  • príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce
  • príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy
  • právnická osoba (napr. akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným) zriadená podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka 513/1991Zb
  • nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejne prospešné služby v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Oprávnení žiadatelia musia:

  1. splniť podmienku poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 4 písm. a) bod 1 zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 578/2004 Z. z.“),
  2. byť uvedení v zozname oprávnených žiadateľov na webovom linku: Štátna pomoc - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk) a nemať pridelená pomoc vo výzve IROP-PO-2-SC213-2017-20 a IROP-PO2-SC213-2017- 25.

Oprávnené aktivity:

Aktivity projektu musia byť plne v súlade so ŠC 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti ako aj cieľom IROP.

Typy aktivít:

A.     vypracovanie transformačného plánu zdravotníckeho zariadenia

B.      výstavba nových budov

C.      modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov

D.   prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

E.       zabezpečenie materiálno-technického vybavenia

F.       dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia

G.      budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry, vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia

H.      budovanie bezbariérových prístupov

I.        opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

 

Kompletné znenie výzvy so všetkými prílohami nájdete TU.