Aktuality

Monitorovanie a hodnotenie vôd

04.10.2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo dňa 21.9.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je monitorovanie a hodnotenie vôd.

Alokácia:

  • 3 000 000 EUR

Termíny hodnotiacich kôl:

  • prvé hodnotiace kolo:                  30.11.2021
  • druhé hodnotiace kolo:                31.1.2022
  • ďalšie hodnotiace kolo:                každé dva mesiace

Oprávnené žiadatelia:

  • právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd
  • právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd
  • správca vodohospodársky významných vodných tokov

Oprávnené aktivity:

A. Monitorovanie a hodnotenie vôd

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na:

  • sledovanie a hodnotenie kvality, stavu a kvantity povrchových vôd alebo
  • sledovanie a hodnotenie kvality, stavu a kvantity podzemných vôd.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity a ktoré sú v súlade s platným Rámcovým programom monitorovania vôd Slovenska a jeho dodatkami.

Oprávnené územie:

  • celé územie Slovenskej republiky

 

Všetky podrobnosti o tejto výzve sa dozviete TU.