Aktuality

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení

19.11.2018

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá je zameraná na náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia: 30 000 000 Eur;
 • minimálny príspevok: 25 000 Eur;
 • maximálny príspevok: 1 000 000 Eur.

Termíny hodnotiacich kôl:

 • Termín uzatvorenia prvého hodnotiaceho kola:        31.1.2019;
 • Termín uzatvorenia druhého hodnotiaceho kola:      30.4.2019;
 • Termín uzatvorenia ďalšieho hodnotiaceho kola:     o 3 mesiace.

Oprávnení žiadatelia:

 • subjekty  ústrednej správy – organizácie štátnej správy;
 • subjekty  verejnej  správy;
 • subjekty územnej samosprávy.

Oprávnené aktivity:

Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.

 • V rámci uvedenej aktivity OP KŽP bude podporovaná výlučne podaktivita:

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách v rozsahu:

a)    náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov;

b)    modernizácie vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia podľa písm. a).

 • Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania, ktorými sú:
 1. zónová regulácia vykurovania (po miestnostiach, resp. po vykurovacích telesách) a zároveň
 2. režimy vykurovania – napr. automatické nočné, dovolenkové a odchodové útlmy vykurovania a zároveň
 3. ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet (mobilný telefón, tablet, notebook).

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.