Aktuality

Nová výzva na podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

20.01.2017

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 12.01.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03, ktorej predmetom je podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí.

Ide o výzvu otvorenú, pričom schvaľovanie žiadostí o NFP bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Termíny jednotlivých hodnotiacich kôl pre túto výzvu sú stanovené nasledovne:

•          Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 22.03.2017

•          Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 31.05.2017

•          Termín uzavretia tretieho hodnotiaceho kola: 29.09.2017

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 14 500 000 EUR, z toho 10 000 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 4 500 000 EUR pre viac rozvinutý región. Minimálna výška pomoci na projekt je 25 000 EUR a maximálna výška príspevku je 500 000 EUR.

V rámci projektu je povinnou hlavnou aktivitou podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí. V rámci povinnej hlavnej aktivity je žiadateľ vykonávať minimálne jednu z nasledujúcich podaktivít:

Podaktivita 1: Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, zameraných na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych  vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej osoby v zmysle zákona o SPODaSK, okrem mediácie.

Podaktivita 2: Vykonávanie vybraných výchovných opatrení (§ 12, ods. 1 písm. b), § 12, ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK alebo § 37, ods. 2, písm. d) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o č. 36/2005 o rodine“).

Podaktivita 3: Vykonávanie výchovných skupinových programov alebo sociálnych skupinových programov  (§ 17, ods. 4 zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK).

Podaktivita 4: Vykonávanie opatrení v zariadeniach zriadených na vykonávanie opatrení podľa § 45 a § 47 ods. 4 pís. a), b) zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK, okrem zariadení, ktoré vykonávajú opatrenia pobytovou formou (t.j. detské domovy, krízové strediská, resocializačné strediská).

Výkon Podaktivity 5 - supervízie je oprávnený iba v prípade realizácie najmenej jednej z povinných podaktivít 1 až 4.

Viac informácií o tejto výzve nájdete na našom webe TU.