Aktuality

Nová výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

08.03.2017

V rámci Operačného programu výskum a inovácie bola dňa 01.03.2017 vyhlásená nová výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05.

Ide o výzvu otvorenú, v rámci ktorej bude schvaľovanie žiadostí o NFP prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Termíny jednotlivých hodnotiacich kôl sú stanovené nasledovne:

  • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 15.05.2017
  • Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 31.07.2017

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených túto výzvu (zdroje EÚ) je 200 000 000 EUR. Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby podľa §2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.

  1. osoby zapísané v obchodnom registri
  2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov.

Oprávnenými aktivitami sú:

A2. Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch);

A5. Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva.

V rámci uvedených typov oprávnených aktivít OP VaI sú prostredníctvom realizácie schválených projektov podporované nasledovné hlavné aktivity, na ktoré môže byť zameraný projekt:

  • priemyselný výskum (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2);
  • experimentálny vývoj (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2);
  • ochrana práv duševného vlastníctva (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.5) – aktivita je  oprávnená výlučne pre MSP;
  • realizácia inovačných opatrení(aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2).

Viac užitočných informácií nájdete na našom webe tu.