Aktuality

Nová výzva na podporu MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

04.05.2017

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie bola dňa 28.04.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07, ktorej zámerom je stimulovať inovácie v podnikateľských aktivitách kreatívneho priemyslu založené na kreativite, tvorivosti, zručnostiach a talente.

Jedná sa o otvorenú výzvu, na ktorú bolo zo zdrojov EU vyčlenených 4 000 000 EUR. Hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať formou hodnotiacich kôl, pričom termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 31.07.2017 a termín 2. hodnotiaceho kola 29.09.2017.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby zapísané v OR SR alebo ŽR SR, ktoré sú registrované na území SR a zároveň ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu minimálne po dobu 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu predloženia ŽoNFP a zároveň ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov.

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu stanoví „Rozvoj MSP v kreatívnom priemysle“. Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu.

Súčasne môže žiadateľ v rámci projektu realizovať aj nasledovné činnosti:

  • zavádzanie nástrojov elektronického podnikania,
  • marketingové aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu,
  • zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov v oblasti kreatívneho priemyslu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako napr. školenie BOZP).

Viac užitočných informácií nájdete na našom webe TU.