Aktuality

Nová výzva na podporu nových alebo inovatívnych programov na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

21.12.2016

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 13.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02, ktorej predmetom je zavedenie záruky pre mladých nezamestnaných ľudí, ktorí patria k NEET (not in employment, education or training), zvýšenie zamestnanosti, zamestnateľnosti a účasti mladých ľudí na trhu práce.

Ide o výzvu otvorenú, pričom schvaľovanie žiadostí o NFP bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Termíny jednotlivých hodnotiacich kôl pre túto výzvu sú stanovené nasledovne:

•          Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 12.02.2017

•          Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 21.04.2017

•          Termín uzavretia tretieho hodnotiaceho kola: 23.6.2017

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 10 000 000 EUR, pričom minimálna výška pomoci na projekt je 10 000 EUR a maximálna výška príspevku je 150 000 EUR. Platí, že maximálna suma NFP sa rovná počtu osôb cieľovej skupiny, u ktorých žiadateľ plánuje dokončiť intervenciu x 3 500 EUR.

Čo sa týka oprávnených aktivít, žiadateľ by mal do svojho projektu zaradiť v rámci hlavnej aktivity iba také podaktivity, ktoré sú účelné a logicky previazané na stanovený cieľ projektu a majú väzbu na potreby cieľovej skupiny projektu.

Viac užitočných informácií nájdete na našom webe tu.