Aktuality

Nová výzva na podporu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

12.12.2016

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 01.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, ktorej predmetom je podpora prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

Ide o výzvu otvorenú, pričom schvaľovanie žiadostí o NFP bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Termíny jednotlivých hodnotiacich kôl pre túto výzvu sú stanovené nasledovne:

•          Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 15.02.2017

•          Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 05.05.2017

•          Termín uzavretia tretieho hodnotiaceho kola: 31.8.2017

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 11 000 000 EUR, z toho 4 000 000 EUR na viac rozvinutý región a 7 000 000 EUR na menej rozvinutý región

Podľa výzvy medzi oprávnené aktivity patria:

  1. rozvoj programov, aktivít, odborných činností na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby (§11 zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK) so zameraním sa na prácu s klientmi ohrozenými drogovými a inými závislosťami v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, otvorenom prostredí,
  2. rozvoj výchovných a sociálnych skupinových programov (§17 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK) pre klientov a rozvoj resocializačných programov a sociálnych programov pre klientov (§75 ods. 1 písm b) 3. bodu a §76 písm c) bodu 6) zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK,
  3. rozvoj výchovných, sociálnych programov a odborných metód práce so zameraním sa na prácu s klientmi, v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, otvorenom prostredí, vykonávaných v spolupráci s príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa §12, odsek 1, písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK,
  4. rozvoj resocializačných programov v resocializačných strediskách pre drogovo a inak závislých, podpora opatrení vykonávaných pre klientov na komunitnej úrovni so zameraním na zapojenie sa do života v prirodzenom   prostredí   podľa   §63   zákona   č.   305/2005   Z.   z.    o SPODaSK,
  5. supervízia (zrealizovaná individuálna a/alebo skupinová supervízia, max. 6 hodín/mesiac/subjekt) realizované len  spolu s minimálne jednou aktivitou uvedenou vyššie.

Viac užitočných informácií nájdete na našom webe tu.