Aktuality

Nová výzva na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít

14.12.2016

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 07.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2016-3, ktorej predmetom je podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít.

Ide o výzvu otvorenú, pričom schvaľovanie žiadostí o NFP bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Termíny jednotlivých hodnotiacich kôl pre túto výzvu sú stanovené nasledovne:

•          Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 10.03.2017

•          Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 14.09.2017

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 16 000 000 EUR, pričom maximálna výška príspevku je 1 000 000,00 EUR.

Podľa výzvy medzi oprávnené aktivity patria:

1. Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode , ktorá zahŕňa nasledovné spôsoby realizácie:

  • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody do DN 150 vrátane zemných prác, rúrového vedenia, armatúr, revíznych šachiet, spätnej úpravy pozemných komunikácií (len v nutnom rozsahu šírky ryhy), úprava okolia výdajného miesta pitnej vody spevnenými plochami a zariadeniami na odvod vody;
  • budovanie vŕtaných studní vrátane vŕtacích prác, vybavenia vrtu, čerpacej technológie, technológie na úpravu vody, prislúchajúcich stavebných prác (napr. elektrická prípojka, šachta, oplotenie a pod.), úprava okolia výdajného miesta pitnej vody spevnenými plochami a zariadeniami na odvod vody;
  • realizácia úpravní povrchovej vody (napr. prameňov, vodných tokov) vrátane technológie úpravy povrchovej vody, jej dopravy a inštalácie, prislúchajúcich stavebných prác (napr. kontajner na umiestnenie technológie, elektrická prípojka a pod.), úprava okolia výdajného miesta pitnej vody spevnenými plochami a zariadeniami na odvod vody;

2. Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode zahŕňa aj kombináciu spôsobov realizácie:

  • vybudovanie vŕtanej studne a výstavba miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od studne k výdajnému miestu,
  • realizácia úpravne povrchovej vody a miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od úpravne vody k výdajnému miestu.

Viac užitočných informácií nájdete na našom webe tu.