Aktuality

Nová výzva na podporu zvýšenia kapacít infraštruktúry materských škôl

30.06.2021

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola dňa 28.6.2021 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorej cieľom je zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          12 750 000 EUR
 • min. príspevok:                nie je stanovený
 • max. príspevok:               nie je stanovený

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t. j. benchmark):

 • max. vo výške 8 950 EUR s DPH na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa
 • max. vo výške 2 900 EUR s DPH na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa

Termíny hodnotiacich kôl:

 • I. hodnotiace kolo:          30.8.2021
 • II. hodnotiace kolo:         1.11.2021
 • ďalšie hodnotiace kolo:o 2 mesiace

Oprávnení žiadatelia:

 1. organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola
 2. obec, mesto, mestská časť mesta Košice, právnická osoba zriadená alebo založená obcou/mestom/mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola
 3. mimovládne/neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ materskej školy, materská škola
 4. subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola

Oprávnené aktivity:

 1. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
 2. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
 3. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ)
 4. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
 5. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl
 6. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl

Oprávnené územie:

 • menej rozvinutý región

 

Výzvu so všetkými prílohami nájdete TU.