Aktuality

Nová výzva na rozvoj spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky

30.01.2023

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola vyhlásená výzva, ktorá podporí zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam, tvorbu ucelených tematických produktov propagujúcich spoločné územie a zavádzanie služieb podporujúcich využívanie potenciálu cezhraničného územia. Projekty je možné predkladať do 28. februára 2023.

Alokácia a výška príspevku:        

 • alokácia: 1 000 000 Eur
 • minimálna výška príspevku z EFRR na projekt: 50 000,- EUR
 • maximálna výška príspevku z EFRR na projekt: bez obmedzení

Fyzická realizácia aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do 30.11.2023.

Oprávnení žiadatelia:

 • štát a jeho organizačné zložky
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • záujmové združenie právnických osôb
 • mimovládne organizácie/neziskové organizácie, občianske združenia
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS)
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu

Oprávnené územie:

 • Slovenská republika: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
 • Česká republika: Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Moravskosliezsky kraj

Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 z kritérií spolupráce, ktorými sú spoločná príprava, spoločná realizácia, spoločný personál a spoločné financovanie.Zároveň platí, že kritériá „spoločná príprava“ a „spoločná realizácia“ sú povinné.

Oprávnené aktivity:

Každý projektový partner je povinný zvoliť si dve povinné (podporné) aktivity projektu, t. j. riadenie projektu a zabezpečenie povinnej publicity projektu a vybrať si ľubovoľný počet oprávnených aktivít zo zoznamu aktivít definovaných riadiacim orgánom (t. j. nie je možné definovať vlastné projektové aktivity).

B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít

 • budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu vrátanie zvukových, grafických a podobných navádzacích systémov;
 • výstavba/ revitalizácia oddychových zón popri prírodných a kultúrnych pamiatkach;
 • realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.).

E) Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t. j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov:

 • realizácia spoločných regionálnych/ tematických kampaní propagujúcich prírodné a kultúrne atraktivity spoločného územia;
 • realizácia spoločných mediálnych produktov propagujúcich spoločné území a jeho atraktivity;
 • organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v ňom;
 • príprava a realizácia spoločných produktov destinačného managementu.

F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.

 • aplikácie komunikačnej stratégie/ marketingovej koncepcie zavedenia služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva;
 • využitie mobilných technológií pre prezentáciu a propagáciu turistických atraktivít regiónu (audio sprievodca, GPS technológie, QR kódy);
 • realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity;
 • príprava špecifických nástrojov podpory cestovného ruchu – turistické karty, rodinné pasy, atď.
 • organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj turizmu v ňom.

V rámci tejto výzvy sa neuplatňuje schéma štátnej pomoci/schéma pomoci de minimis, t. j. v rámci výzvy sa nepodporujú aktivity, ktoré sú poskytovaním štátnej pomoci.

Výzvu spolu so všetkými prílohami nájdete tu.