Aktuality

Nová výzva na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

08.03.2017

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola dňa 03.03.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20, ktorej cieľom je podpora rozvoja účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

Jedná sa o výzvu otvorenú so systémom hodnotiacich kôl, pričom termíny ich uzávierky sú v súlade s výzvou nasledovné:

  • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 31.03.2017
  • Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 30.04.2017

Celková alokácia na aktivity v rámci tejto výzvy je 130 000 000 EUR. Oprávnenými subjektami sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa § 5 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla podľa § 2 písm. g) zákona o tepelnej energetike) vydaným najneskôr k 1. januáru 2015 na dobu neurčitú.

Oprávnenými aktivitami je:

 A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

  • projekt musí byť realizovaný v rámci existujúcich systémov centralizovaného zásobovania teplom (ďalej len „CZT“) a súčasne
  • existujúce systémy CZT musia spĺňať definíciu energeticky účinného systému CZT, alebo na základe pomoci z poskytnutého NFP budú po realizácii projektov túto definíciu spĺňať a súčasne
  • pri ktorých bude energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple.

Viac užitočných informácií týkajúcich sa tejto výzvy nájdete TU.