Aktuality

Nová výzva na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu

06.03.2017

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 27.02.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1, ktorej predmetom je podpora rastu počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania vybudovaním, resp. dobudovaním systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciou sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky.

Ide o výzvu otvorenú, pričom schvaľovanie žiadostí o NFP bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Termíny jednotlivých hodnotiacich kôl pre túto výzvu sú stanovené nasledovne:

  • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 28.03.2017
  • Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 15.06.2017

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 8 160 295 EU. Minimálna výška pomoci na projekt nie je stanovená, maximálna výška príspevku je 500 000 EUR.

Oprávnenými aktivitami sú:

  1. Vzbudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu
  • Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob
  • Vzbudovanie zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob
  • Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu (oprávnené iba v prípade, ak súčasťou projektu je aj vybudovanie zberného dvora na umiestnenie zberných nádob)

        2. Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov  nelegálnej skládky               

Viac informácií o tejto výzve nájdete TU.