Aktuality

Nová výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

07.03.2017

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola dňa 27.02.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19, ktorej cieľom je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Jedná sa o výzvu otvorenú so systémom hodnotiacich kôl, pričom termíny ich uzávierky sú v súlade s výzvou nasledovné:

  • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 31.03.2017
  • Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 31.05.2017

Celková alokácia na aktivity v rámci tejto výzvy je 120 000 000 EUR, pričom z toho 60 000 000 Eur je vyčlenených pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 60 000 000 Eur na subjekty územnej samosprávy.

Oprávnenou aktivitou je zníženie energetickej náročnosti verejných budov, zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
  • modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
  • inštalácia systémov merania a riadenia;
  • zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);
  • inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Obnovená budova musí byť nízkoenergetická, ultranízkoenergetická alebo takmer s nulovou potrebou energie. Oprávnené sú len také projekty, v ktorých sú opatrenia na úsporu energie v budove navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa zákona č.555/2005 z.z.

Viac užitočných informácií týkajúcich sa tejto výzvy nájdete TU.