Aktuality

Nová výzva na zvyšovanie atraktivity a konkurenciaschopnosti verejnej dopravy

13.10.2016

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 07.10.2016 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9 zameraná na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Jedná sa o otvorenú výzvu, na ktorú bolo vyčlenených 6 329 800 EUR. Hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať formou hodnotiacich kôl, pričom termín uzatvorenia 1. hodnotiaceho kola je 09.01.2017.

Predmetom projektu predloženým v rámci výzvy môže byť vypracovanie alebo aktualizácia plánu udržateľnej mobility (ďalej len „PUM“). Vypracovanie alebo aktualizáciu PUM je možné v závislosti od špecifík územia realizovať nasledovnými spôsobmi:

a)       Vypracovanie alebo aktualizácia spoločného PUM funkčného územia krajského mesta a kraja

b)       Vypracovanie alebo aktualizácia PUM funkčného územia krajského mesta,

c)       Vypracovanie alebo aktualizácia PUM kraja (v prípade existencie resp. samostatného vypracovania plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta).

Viac užitočných informácií nájdete na našom webe.