Aktuality

Nová výzva v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo

14.03.2017

V rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo bola dňa 07.03.2017 vyhlásená výzva zameraná na podporu zavádzania nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie s kódom OPRH-PMaS-A3-2017-03.

Ide o výzvu otvorenú, v rámci ktorej bude schvaľovanie žiadostí o NFP prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Termíny jednotlivých hodnotiacich kôl sú stanovené nasledovne:

  • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 07.05.2017
  • Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 07.07.2017

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených túto výzvu (zdroje EÚ) je 1 316 548 EUR. Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry:

  • obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
  • fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia

Oprávnenými aktivitami sú:

  1. Stavebné investície do rozšírenia, rekonštrukcie a modernizácie existujúcich spracovateľských kapacít (schválené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a zahrnuté do zoznamu prevádzkarní) spojené so zavedením nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie v objekte spracovateľskej jednotky.
  2. Investície súvisiace s obstaraním nových, resp. s modernizáciou existujúcich strojov, prístrojov a zariadení, techniky a technológií potrebných pre zavedenie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie alebo na inováciu výrobného programu.
  3. Investície súvisiace s obstaraním dopravných prostriedkov (vozidiel) využívaných v spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry alebo na uvádzanie týchto produktov na trh prijímateľom.

Viac užitočných informácií nájdete na našom webe tu.