Aktuality

Novela zákona o verejnom obstarávaní

30.10.2017

Od 1. novembra 2017 nadobudne účinnosť novela Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Dotknú sa tieto zmeny aj Vás ako osôb, ktorým budú poskytnuté financie zo zdrojov Európskej únie? Dotknú. V nasledujúcom texte Vám prinášame stručný prehľad najvýznamnejších zmien predmetnej novely.

1. Ponuky v rámci podlimitných zákaziek sa nebudú predkladať v obálkach Ostatné a Kritériá, ale iba v jednej obálke, čím sa skrátia lehoty obstarávania takýchto zákaziek.

2. Možnosť využiť tzv. „reverznú súťaž“ aj pri podlimitných zákazkách. To znamená, že verejný obstarávateľ bude môcť vyhodnotiť podmienky účasti až po vyhodnotení ponúk.

3. Do zoznamu výnimiek, na ktoré sa nebude vzťahovať zákon (pri podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou) pribudne činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.

Medzi výnimky po novom spadá aj vytvorenie a dodanie výtvarného umenia a úžitkového umenia, tvorba, vydávanie a nákup učebníc a pomôcok pre školy a poskytnutie služby, ktorú poskytuje verejná vysoká škola.

4. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti – v súčasnosti sa podmienky účasti vyhodnocujú u prvých troch uchádzačov v poradí. Od novembra si bude môcť verejný obstarávateľ vybrať, či vyhodnotí splnenie podmienok účasti u prvých troch uchádzačov v poradí alebo iba u víťaza.

5. Možnosť obstarať bežne dostupné tovary, služby a stavebné práce aj mimo EKS. Verejný obstarávateľ už nebude mať povinnosť obstarávať bežne dostupné veci iba cez EKS.

6. Novela zvýšila finančné limity na nákup potravín pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov a domovy sociálnych služieb.