Aktuality

Obnov si svoj dom

30.09.2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo z programu „Obnov si svoj dom“ dve výzvy zamerané na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva. Termín na predkladanie žiadostí v rámci oboch výziev o grant je do 8. novembra 2019.

Prvá výzva zahŕňa podprogram 1.1 až 1.5 a jej cieľom je podpora projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Platí, že dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje, t. z. v roku 2020.

Oprávneným žiadateľom pre podprogram 1.5 je iba mesto Martin. V súlade so zákonom medzi oprávnených žiadateľov pre podprogram 1.1 až 1.4 patrí:

 • fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov,
 • fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky,
 • vyšší územný celok alebo obec,
 • rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
 • občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky alebo verejná výskumná inštitúcia,
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • Matica slovenská,
 • právnická osoba podľa osobitného predpisu.

Celé znenie výzvy s prílohami nájdete TU.

 

Podprogram 1.6, ktorý podporí druhá výzva, je zameraný na komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 7. 2017.

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty podľa §3 zákona č. 434/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, a teda rovnaké subjekty ako v prípade prvej výzvy. V tomto prípade však zároveň platí, že za oprávnených žiadateľov sú považované subjekty, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť v predmetnej nehnuteľnosti, tzn. neprenajímajú viac ako 20% z plochy alebo 20 % z celkového času na komerčné aktivity. Príjem zo vstupného, ktorý nepokrýva celé náklady prevádzky nehnuteľnosti, tiež nie je považovaný za vykonávanie hospodárskej činnosti.

Celé znenie výzvy nájdete TU.

 

Zdroj:

http://www.culture.gov.sk/vdoc/842/obnovme-si-svoj-dom-2020-34b.html