Aktuality

Obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva

07.08.2019

Koncom júla bola uverejnená výzva zameraná na obnovu a revitalizácia kultúrneho dedičstva, do ktorej sa môže zapojiť akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v SR. Projekty budú financované zo zdrojov grantov EHP 2014 – 2021 (tzv. nórske fondy).

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                                 10 539 725 Eur
 • minimálny príspevok:            200 000 Eur
 • maximálny príspevok:            1 000 000 Eur

Termín na predkladanie projektov:

 • 29. novembra 2019

Oprávnení žiadatelia a partneri:

 • verejný sektor
 • súkromný sektor
 • neziskový sektor

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty založené ako právnické osoby v SR. Oprávnenými partnermi sú subjekty založené ako právnické osoby v prispievateľských štátoch (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) alebo v prijímateľských štátoch, akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra.

Oprávnené aktivity:

 1. múzeá, archívy, knižnice, umelecké a kultúrne centrá alebo priestory určené na umelecké a kultúrne účely, divadlá, kiná, opery, koncertné siene, iné organizácie venujúce sa živým vystúpeniam, inštitúcie filmového dedičstva a ďalšie podobné umelecké a kultúrne infraštruktúry, organizácie a inštitúcie
 2. hmotné dedičstvo vrátane všetkých foriem hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a archeologických nálezísk, pamiatok, lokalít a budov historického významu; prírodné dedičstvo súvisiace s kultúrnym dedičstvom alebo ak je formálne uznané za kultúrne alebo prírodné dedičstvo príslušnými verejnými orgánmi
 3. nehmotné dedičstvo v akejkoľvek forme vrátane folklórnych zvyklostí a remesiel
 4. umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne činnosti
 5. kultúrne a umelecké vzdelávacie činnosti, ako aj podpora chápania významu ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií
 6. písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.