Aktuality

Obnovme si svoj dom

08.12.2020

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiku uverejnilo na svojom webe výzvu na predkladanie žiadostí o podporu s názvom Obnovme si svoj dom na rok 2021, ktorej cieľom je podpora projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácie obnovy kultúrnej pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

V rámci programu Obnovme si svoj dom ide o tieto podprogramy:

 • podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
 • podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
 • podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
 • podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

Termín uzávierky predkladania žiadostí:

 • 29. január 2021 (vrátane)

Oprávnení žiadatelia:

 • fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov
 • fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba oprávnená na podnikanie
 • vyšší územný celok alebo obec
 • rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec
 • občianske združenie
 • nadácia
 • záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • neinvestičný fond
 • vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • Matica slovenská
 • právnická osoba podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je jej vlastníkom alebo správcom.

Všetky potrebné dokumenty nájdete na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/dotacie-2021/obnovme-si-svoj-dom-na-rok-2021/obnovme-si-svoj-dom-na-rok-2021-podprogramy-1-1-1-4/