Aktuality

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni

15.12.2020

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo dňa 10.12.2020 otvorenú výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorej predmetom je ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni.

Oprávnené aktivity:

  1. vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19,
  2. vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancií pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií,
  3. ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia.

Aktivity projektu musia byť plne v súlade s činnosťami zameranými na riešenie mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením pandémie COVID-19.

Žiadateľom môže byť VÚC a/alebo krajské mestá Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice a Bratislava.

Na výzvu sa vzťahuje partnerstvo medzi VÚC a krajským mestom, ktoré je povinné.

Termín na predkladanie žiadostí:

  • 12.2.2021 (1. kolo)
  • 5.3.2021 (2. kolo)
  • 31.3.2021 (3. kolo)

Minimálna a maximálna výška príspevku:

  • minimálna výška nie je stanovená
  • maximálna výška je 970 000 pre viac rozvinuté regióny, 1 100 000 pre menej rozvinuté regióny

Výška alokácie:

  • 970 000 EUR pre viac rozvinuté regióny
  • 7 030 000 EUR pre menej rozvinuté regióny

Podiel financovania: zdroje EÚ + štátny rozpočet 95%, spolufinancovanie prijímateľa: 5%

 

Link na výzvu:

https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-zamerana-na-ochranu-verejneho-zdravia-a-znizenie-dopadov-koronavirusovej-pandemie-na-regionalnej-a-miestnej-urovni-s-kodom-c-irop-po2-sc212-2020-63/376---16166/