Aktuality

Októbrové výzvy

08.11.2017

V októbri boli vyhlásené dve zaujímavé výzvy pre podnikateľov, konkrétne výzva zameraná na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni a výzva na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov. Ich stručné zhrnutie a podmienky oprávnenosti Vám prinášame v nasledujúcom texte.

1. Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

V rámci výzvy vyhlásenej cez Operačný program Kvalita životného prostredia, na ktorú bolo vyčlenených 76 000 000 EUR, sú oprávnenými subjektami:

·         Zložky integrovaného záchranného systému

·         Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie

·         Subjekty územnej samosprávy

·         Združenia fyzických alebo právnických osôb

·         Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Podporené budú tieto podaktivity:

1)      Optimalizácia systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

2)      Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu

3)      Podpora opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúsenosti

 

2. Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

V rámci výzvy vyhlásenej cez Operačný program Výskum a inovácie, na ktorú boli vyčlenené 4 000 000 EUR, sú oprávnenými subjektami fyzické, alebo právnické osoby podľa §2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, ktoré sú registrované na území SR (od ich vzniku ku dňu predloženia žiadosti o NFP uplynulo min. 36 mesiacov).

Oprávnenými aktivitami sú:

A.    Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva

  • implementácia systému manažérstva v podniku žiadateľa (MSP)
  • certifikácia systému manažérstva akreditovaným subjektom a výkon dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva (certifikačný orgán)
  • recertifikácia

a/alebo

B.     Posúdenie zhody výrobkov

  • príprava technickej dokumentácie, podpornej dokumentácie na posúdenie zhody podľa požiadaviek príslušného právneho predpisu, preklad harmonizovanej normy EÚ do SJ za účelom porozumenia podrobnostiam požadovaného technického riešenia pre výrobky
  • príprava na posúdenie zhody podľa príslušného postupu posudzovania zhody uvedenom v príslušnom právnom predpise
  • výkon posúdenia zhody autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou
  • opakované posúdenie zhody výrobku po uplynutí času platnosti výstupného dokumentu posudzovania zhody.

Viac informácií o predmetných výzvach sa dozviete TU.