Aktuality

Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

28.08.2019

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola začiatkom augusta vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá podporí optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd.

Zo zdrojov Európskej únie bolo na projekty v rámci tejto výzvy vyčlenených 5 500 000 Eur, pričom výška minimálneho ani maximálneho príspevku nie je stanovená.

Termíny hodnotiacich kôl:

  • 1. hodnotiace kolo:                 31. októbra 2019
  • 2. hodnotiace kolo:                 31. januára 2020
  • ďalšie hodnotiace kolo:          o 3 mesiace

Oprávnení žiadatelia:

  • právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd
  • právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd podľa vodného zákona
  • správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa vodného zákona

Oprávnená aktivita:

A.3 Zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Platí, že monitorovanie a hodnotenie vôd (vrátane budovania informačných systémov v oblasti vôd) je potrebné vykonávať v súlade s platným Rámcovým programom monitorovania vôd Slovenska.

 

 

Celé znenie výzvy s prílohami:

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/52-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-optimalizovanie-informacnych-nastrojov-v-oblasti-vod/