Aktuality

Personalizácia služieb verejnej správy a podpora omnikanálového modelu komunikácie

02.07.2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dňa 24.6.2024 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je zrýchliť a skvalitniť digitalizáciu podporením tvorby a zavádzania inovatívnych riešení, ktoré radikálne znížia námahu občanov a podnikateľov na uplatnenie si práv alebo splnenie si povinností pri kontakte so štátom.

Prívetivejšie a jednoduchšie weby a elektronické služby štátu sú predpokladom zvyšovania spokojnosti občanov a podnikateľov s riešením ich životných situácií, ako aj predpokladom zvýšenia miery vybavovania pohľadávok rôznymi digitálnymi kanálmi.

Od projektov realizovaných v rámci tejto výzvy sa očakáva realizácia zmien v týchto oblastiach:

 • technologické a netechnologické zmeny na front-ende, tzn. zmeny grafických používateľských rozhraní (GUI), zmeny informačnej architektúry a obsahového manažmentu služieb, zresponzívnenie GUI, zvyšovanie úrovne digitalizácie koncových služieb, multijazyčnosť, prístupnosť;
 • technologické riešenia na back-ende koncových služieb, dotvorenie otvorených aplikačných rozhraní, sfunkčnenie proaktívnych funkcionalít;
 • napájanie sa na centrálne moduly digitálneho ekosystému verejnej správy.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          7 000 000 EUR
 • min. príspevok:                200 000 EUR
 • max. príspevok:               1 000 000 EUR

Termín uzatvorenia výzvy:

 • Poskytovateľ je oprávnený uzavrieť výzvu v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, rozhodnutím poskytovateľa v prípade nedostatočného záujmu zo strany žiadateľov alebo z dôvodu zabezpečenia riadnej a/alebo finančnej implementácie Programu Slovensko.

Oprávnení žiadatelia:

 • vyššie územné celky
 • krajské mestá - Bratislava (mestské časti podľa osobitného predpisu nie sú oprávnené), Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice (mestské časti podľa osobitného predpisu nie sú oprávnené)
 • komora, na ktorú je prenesený výkon verejnej moci s povinným členstvom

Oprávnené aktivity:

Žiadosti musia byť v súlade s typom akcie PSK:

 • budovanie nových a výrazne zmenených personalizovaných služieb a životných situácií a využitie multikanálového prístupu postaveného na API s dôrazom na mobilné služby a v súlade s WAD (EU)2016/2102.

V rámci oprávneného typu akcie je oprávnená hlavná aktivita:

 • realizácia technologických a netechnologických zmien na front-ende a back-ende koncových služieb a webových sídel a vytváranie expertných ľudských kapacít v súlade s § 13a Zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kompletné znenie výzvy s prílohami nájdete TU.