Aktuality

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

27.07.2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (ďalej len „výzva“).

Na predmetnú výzvu bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 13 484 458 EUR. V podmienkach IROP sa v rámci špecifického cieľa 2.1.1. časť C uplatňuje dvojkolový proces výberu projektov, tzn. projekt, ktorý je predmetom konania ŽoNFP (druhé kolo procesu výberu projektov) musí mať vydanú hodnotiacu správu projektového zámeru. Jedná sa o výzvu uzavretú, pričom dátum uzavretia bol stanovený na 10.09.2018.

Oprávnené žiadatelia:

V sociálnych službách:

  • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy);
  • právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/mestom/mestskou časťou;
  • samosprávny kraj;
  • právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom;
  • iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.

Oprávnené aktivity:

D. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;

F. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.