Aktuality

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa_ŽoNFP

13.11.2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej predmetom je podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (ďalej len „výzva“).

Riadiaci orgán pre IROP (ďalej aj „RO pre IROP”) uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.1.1. časť C1 dvojkolový proces výberu projektov. V prípade neúčasti žiadateľa v prvom kole (vo výzve na predkladanie projektových zámerov – kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7) a nevydanej hodnotiacej správy projektového zámeru bude žiadateľovi v prípade predloženia ŽoNFP v druhom kole zastavené konanie o žiadosti

Alokácia:

  • 13 484 458 EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • obce (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy);
  • právnické osoby zriadené obcou alebo založené obcou/mestom/mestskou časťou;
  • samosprávne kraje;
  • právnické osoby zriadené samosprávnym krajom alebo založené samosprávnym krajom;
  • iné osoby bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.

Oprávnené aktivity:

d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;

f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Rozsah nasledovných údajov, ktorý nemožno zmeniť:

  1. hodnoty merateľných ukazovateľov žiadosti znížiť o viac ako 10%;
  2. výšku celkových oprávnených výdavkov projektu v žiadosti zvýšiť o viac ako 15%;
  3. zmeny hlavných aktivít, ktorými by došlo k zmene povahy projektu vzhľadom na výsledky podpory IROP v rámci špecifického cieľa danej investičnej priority.