Aktuality

Podpora aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID 19

17.08.2020

Dňa 12. augusta 2020 vyhlásilo nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Jej cieľom je podpora aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID 19.

Termín na predkladanie žiadostí:

 • 2. september 2020

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          1 100 000 Eur
 • min. príspevok:                10 000 Eur
 • max. príspevok:               50 000 Eur

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú subjekty územnej spolupráce podľa § 13 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja, a to:

 • regionálna rozvojová agentúra,
 • slovenská časť euroregiónu,
 • európske zoskupenie územnej spolupráce,
 • občianske združenie,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Oprávnené aktivity:

 1. budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj sociálnych služieb a prosociálneho správania obyvateľstva a posilňovanie vzdelávacieho, sociálneho, zdravotníckeho, hygienického a psychologického zázemia pre zlepšovanie kvality
 2. predchádzanie a zmierňovanie sociálneho vylúčenia a zlepšovanie prístupu na trh práce (napr. poradenstvo, komunitné organizovanie, podpora dobrovoľníctva a participácie a pod.)
 3. oživenie a rozvoj cestovného ruchu
 4. zvyšovanie kvality života na vidieku, podpora lokálnej produkcie napr. formou predaja a distribúcie, vybavenia predajných miest, budovania krátkych spotrebiteľských reťazcov a pod.
 5. rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a podpora technického a technologického vybavenia
 6. podpora kultúrnej a kreatívnej ekonomiky

Celé znenie predmetnej výzvy spolu s prílohami nájdete TU.