Aktuality

Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

24.05.2021

V rámci OP Kvalita životného prostredia vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                             10 000 000,00 EUR
 • min. príspevok:                   nestanovuje sa
 • max. COV:                          2 000 000,00 EUR

Termíny hodnotiacich kôl:

 • prvé hodnotiace kolo:    30.07.2021
 • druhé hodnotiace kolo:  29.10.2021
 • ďalšie hodnotiace kolo:  každé 3 mesiace

Oprávnení žiadatelia:

A. Subjekty ústrednej štátnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia – organizácie štátnej správy:

 • ústredný orgán štátnej správy (ministerstvo)
 • ostatný ústredný orgán štátnej správy (iný než ministerstvo)
 • štátna rozpočtová organizácia
 • štátna príspevková organizácia

B. Subjekty verejnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia – ostatné subjekty verejnej správy:

 • verejná vysoká škola
 • ďalšie subjekty

C. Subjekty územnej samosprávy:

 • obec
 • rozpočtová organizácia zriadená obcou
 • príspevková organizácia zriadená obcou
 • vyšší územný celok
 • rozpočtová organizácia zriadená vyšším územným celkom
 • príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom
 • ďalšie subjekty

D. Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

E. Nadácia v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

F. Združenie fyzických osôb19 v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

G. Združenia právnických osôb alebo fyzických a právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

Oprávnené aktivity:

Hlavná aktivita: Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Podaktivita 1 - Zriadenie environmentálneho centra za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

V rámci podaktivity 1 sa príspevok poskytuje za účelom:

 • výstavby alebo rekonštrukcie budovy budúceho envirocentra.

Súčasťou výstavby alebo rekonštrukcie budovy budúceho envirocentra môže byť aj realizácia názorných ukážok opatrení zameraných na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy (napr. realizácia opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody na/pri budove envirocentra), ktoré vytvoria fyzické prostredie pre zriadenie environmentálneho centra

a/alebo

 • nákupu hnuteľných vecí za účelom vytvorenia materiálno-technického zázemia pre realizáciu informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

a následne

Podaktivita 2 - Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy

ako napr.:

 • informačné semináre, workshopy a konferencie,
 • interaktívne výstavy s prednáškami,
 • informačné dni,
 • praktická environmentálna výchova,
 • semináre, tréningy a ukážkové hodiny pre pedagogických pracovníkov,
 • zážitkové aktivity environmentálnej výchovy,
 • inšpiratívne a zážitkové programy,
 • tvorba a tlač publikačných materiálov, letákov, brožúr a iných tlačových a prezentačných materiálov,
 • tvorba audiovizuálnych dokumentov a pod.

 

Výzvu so všetkými prílohami nájdete TU.