Aktuality

Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu-II etapa

24.08.2018

Dňa 17.08.2018 vyhlásila Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia: 20 000 000 EUR;
 • výška minimálneho príspevku: 3 000 000 EUR;
 • výška maximálneho príspevku: 4 000 000 EUR.

Termíny hodnotiacich kôl:

 1. prvé hodnotiace kolo: 30.09.2018;
 2. druhé hodnotiace kolo: 15.10.2018;
 3. tretie až n-té kolo: do 2 týždňov od uzavretia predchádzajúceho kola.

Oprávnení žiadatelia:

Právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa §7 písm. a), b), c) a e) zákona č.172/2005, t.j.:

 • podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj, ktorí sú nositeľmi úspešného projektu v rámci prvej etapy2 z OP Výskum a vývoj.

Žiadateľ musí byť subjekt (pobočka nadnárodnej spoločnosti, ktorá má sídlo a podnikateľské aktivity na Slovensku), ktorý je priamo alebo prostredníctvom svojej materskej spoločnosti, zapojený do riešenia najmenej 3 projektov 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj/H2020 za posledných 5 rokov, alebo za posledné 3 roky preukázateľne investoval do výskumu a/alebo vývoja finančné prostriedky vo výške minimálne 1 milión EUR ročne.

Oprávnení partneri:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie3;
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
 • neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj;
 • podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

Podmienky vytvorenia partnerstva:

V rámci projektu je povinné vytvorenie partnerstva a to minimálne s:

 • jednou výskumnou inštitúciou a 
 • jedným malým alebo stredným podnikom.

Oprávnené aktivity:

V rámci predmetnej výzvy je možné si vybrať z nasledovných aktivít:

 • nezávislý výskum a vývoj(platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajúhospodársku činnosť);
 • priemyselný výskum(platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajúhospodársku činnosť);
 • experimentálny vývoj(platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajúhospodársku činnosť).

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.