Aktuality

Podpora čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základných školách

15.06.2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo začiatkom júna výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základných školách (ďalej len „výzva“).

Z prostriedkov Európskej únie bolo na projekty financované z tejto výzvy vyčlenených 15 000 000 Eur, z toho pre Bratislavský kraj 1 500 000 Eur a pre ostatné regióny 13 500 000 Eur. Hodnotenie bude prebiehať formou hodnotiacich kôl v týchto termínoch:

 1. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 09.07.2018 (pre Bratislavský kraj); 10.07.2018 (pre ostatné kraje)
 2. Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 24.09.2018 (pre všetky kraje)

Oprávnené subjekty:

 • základné školy v zmysle §27 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s právnou subjektivitou,
 • zriaďovateľ základnej školy v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu. Zriaďovateľom sa pre účely tejto výzvy myslia nasledovní zriaďovatelia podľa §19 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  • obec,
  • okresný úrad v sídle kraja,
  • štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
  • iná právnická alebo fyzická osoba.

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, aby bola základná škola zaradená do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Povinné cieľové skupiny:

 • žiaci základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinné aktivity:

 1. Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie, prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti, vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia

Pozn.: pre účely tejto výzvy sú oprávnené aktivity, ktoré sú zamerané na zvyšovanie čitateľských, prírodovedných a matematických zručností a gramotností:

 • extra hodiny v súlade s prílohou č. 6 výzvy, a/alebo
 • mimoškolská činnosť, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a ktorá nie je realizovaná v rámci výchovného programu školy (napr. školský klub detí).

 

2. Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností

Pozn.: pre účely tejto výzvy sú oprávnené aktivity, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a rozvoj kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov ako nástroj rozvíjania matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov:

 • pedagogické kluby v súlade s prílohou č. 7 výzvy a/alebo
 • vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v súlade so štandardnou stupnicou jednotkových nákladov (príloha č. 8 výzvy), a/alebo
 • vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov zabezpečené dodávateľsky.

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.