Aktuality

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

17.09.2021

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je poskytovanie kontinuálnej podpory procesu deinštitucionalizácie v inštitucionálnych zariadeniach sociálnych služieb, ktoré pripravujú, alebo realizujú transformáciu prostredníctvom investičných projektov.

Alokácia:

 • 2 960 000 EUR (2 659 710 EUR pre MRR a 300 290 EUR pre VRR)

Termíny hodnotiacich kôl:

 • prvé hodnotiace kolo:                  15.10.2021
 • druhé hodnotiace kolo:                15.11.2021

Oprávnení žiadatelia:

 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Podmienky, ktoré musia byť kumulatívne splnené:

 1. žiadateľ je registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb v súlade s § 62 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 2. žiadateľ bol zapojený v NP Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov a má Stanovisko expertov z tohto NP k zapracovaniu pripomienok uvedených v oponentskom posudku do transformačného plánu

Prehľad kódov právnej formy oprávnených žiadateľov je uvedený v prílohe č. 9 výzvy.

Oprávnené cieľové skupiny:

 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Oprávnené aktivity:

 • deinštitucionalizácia existujúcich zariadení sociálnych služieb (prechod klientov z existujúcich zariadení sociálnych služieb do komunitných služieb prostredníctvom realizácie podporných aktivít napr. práca s klientom a jeho rodinou, práca a vzdelávanie zamestnancov zariadení pri prechode z inštitucionálnej starostlivosti na komunitné služby)

Pod uvedeným typom aktivity v tejto výzve sa rozumie:

 1. podpora a príprava prijímateľov pobytových sociálnych služieb v procese deinštitucionalizácie v súlade s vytvoreným transformačným plánom s aktívnou účasťou zamestnancov, ktorí služby poskytujú;
 2. podpora zamestnancov v poskytovaní nových, inovatívnych sociálnych služieb na komunitnej úrovni s dôrazom na individuálne potreby klientov v priebehu procesu deinštitucionalizácie;
 3. podpora implementácie transformačného plánu a praktickej realizácie transformačného procesu v zariadení sociálnych služieb (koordinácia, metodická podpora);
 4. supervízia pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

Oprávnené územie:

 • celé územie Slovenskej republiky

Celé znenie výzvy spolu s prílohami nájdete TU.