Aktuality

Podpora dekarbonizácie priemyslu

06.12.2022

Ministerstvo životného prostredia ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo koncom novembra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na zvýšenie dekarbonizácie priemyslu.

Cieľom výzvy je podpora investícií na ochranu životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov v odvetviach priemyselnej výroby nákladovo-efektívnym spôsobom v súlade s národnými cieľmi Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 a Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          357 343 413,00 EUR
 • min. príspevok:                nie je stanovený
 • max. príspevok:               nie je stanovený

Termín uzavretia výzvy:

 • 20.1.2023

Oprávnení žiadatelia:

 • osoby zapísané v Obchodnom registri
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

Prijímateľom prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy je vždy podnik vykonávajúci priemyselné hospodárske činnosti v jednom alebo viacerých oprávnených sektoroch spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní.

Oprávnené aktivity:

 1. inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov vo výrobnom alebo spracovateľskom procese prostredníctvom inovácie materiálovo a energeticky náročných prevádzok, zavádzaním najlepších dostupných techník (BAT) do priemyselných procesov ako minimálnej požiadavky, vrátane modernizácie, rekonštrukcie alebo náhrady zariadení, podpora náhrady spaľovania uhlia v priemyselnej energetike a technológiách, zvyšovanie energetickej efektívnosti a podpora využitia odpadového tepla v priemyselnej energetike
 2. opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, vrátane zmeny konfigurácie či elektrifikácie výrobných alebo spracovateľských zariadení
 3. energetická efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nestimulujú alebo nepredlžujú používanie zdrojov fosílnych palív a energie v zmysle bodu H.2. schémy a dosiahne sa zníženie emisií skleníkových plynov

Oprávnené územie:

 • celé územie Slovenskej republiky

Výzvu spolu so všetkými prílohami nájdete TU.