Aktuality

Podpora dlhodobého strategického výskumu

22.08.2018

Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 14.08.2018 päť výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu pre všetky domény stratégie RIS3. K ich uzavretiu dôjde 14.12.2018.

Podmienkou predloženia výskumnej stratégie projektov v rámci všetkých výziev je predložiť výskumnú stratégiu najneskôr 2 mesiace pred dátumom uzavretia výzvy (t.j. do 14.10.2018), a to za účelom zabezpečenia včasného posúdenia a zapracovania odporúčaní zahraničných expertov do dátumu uzavretia výzvy tak, aby bolo možné projekt predložiť v stanovenom termíne a kvalite.

Doprava

alokácia: 63 072 000 Eur;

min. NFP 3 000 000 Eur a max. NFP 15 000 000 Eur;

Priemysel

alokácia: 107 712 000 Eur;

min. NFP 3 000 000 Eur a max. NFP 20 000 000 Eur;

Zdravé potraviny a životné prostredie

alokácia: 36 000 000 Eur;

min. NFP 3 000 000 a max NFP 12 000 000 Eur;

Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

alokácia: 47 520 000 ;

min. NFP 3 000 000 Eur a max. NFP 12 000 000 Eur;

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

alokácia: 33 696 000 Eur;

min. NFP 3 000 000 Eur a max. NFP 12 000 000 Eur.

 

Oprávnení žiadatelia pre všetky výzvy:

Právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa §7 písm. a), b), c) a e) zákona č.172/2005 – konkrétne nasledovné subjekty:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • sektor výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie;
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
 • podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

Oprávnení partneri pre všetky výzvy:

Právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b), c), d) (výskumné inštitúcie) a e) (podnikateľské subjekty) zákona č. 172/2005, t. j. subjekty zo

 • štátneho sektora, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • sektora výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie;
 • sektora vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
 • neziskového sektora, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj;
 • podnikateľského sektora, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

Podmienky vytvorenia partnerstva:

 • príspevok do 10 mil. EUR

4 subjekty (1 žiadateľ + 3 partneri (z nich min. 1 podnikateľ))

 • príspevok nad 10 mil. eur

6 subjektov (1 žiadateľ + 5 partneri (z nich min. 2 podnikatelia)

 

Hlavné aktivity pre všetky výzvy:

Žiadateľ priradí hlavné aktivity projektu k jednotlivým oprávneným typom aktivít:

 • nezávislý výskum a vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť);
 • priemyselný výskum (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť);
 • experimentálny vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť).

 

Viac o týchto výzvach sa dozviete TU.