Aktuality

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

29.07.2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok určenú pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá je zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                                 11 100 000 EUR;
 • minimálny príspevok:            nestanovuje sa;
 • maximálny príspevok:            1 425 000 EUR.

Termíny hodnotiacich kôl:

 • termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:                     9.9.2019;
 • termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:                     11.11.2019;
 • termín uzavretia ďalšieho hodnotiaceho kola:          bude určený.

Oprávnené aktivity:

 • výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá;
 • rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladanej a obrusnej vrstvy);
 • výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov;
 • výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre motorové vozidlá;
 • výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/objektu;
 • výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/objektu;
 • nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry – (oprávnené iba pri objektoch slúžiacich verejnosti, ktoré sú v správe žiadateľa – napr. školská infraštruktúra, sociálne a komunitné služby a pod.).

 

Viac informácii nájdete TU.