Aktuality

Podpora informačných programov o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy

22.06.2018

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na informačné programy (ďalej len „výzva“).

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na túto výzvu je 600 000 Eur. Minimálny príspevok pre žiadateľa bude 25 000 Eur a maximálny príspevok môže byť až do výšky 200 000 Eur. Výzva je otvorená a hodnotenie jednotlivých žiadostí bude prebiehať formou hodnotiacich kôl v týchto termínoch:

 1. Termín prvého hodnotiaceho kola:          15.8.2018
 2. Termín druhého hodnotiaceho kola:        15.11.2018
 3. Termín ďalšieho hodnotiaceho kola:         v intervale 3 mesiacov

Oprávnení žiadatelia:

 • subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia;
 • ostatné subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia;
 • subjekty územnej samosprávy;
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia;
 • nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia;
 • združenia fyzických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia;
 • združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

Oprávnená aktivita:

F. Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Cieľom informačných programov je objektívne informovanie ako predchádzať rizikám spojeným s prírodnými katastrofami, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy vrátane objektívnych informácií ako reagovať na tieto riziká, keď nastane mimoriadna udalosť. Informačné programy sa venujú najmä rizikám:

 • povodní;
 • zosuvov pôdy;
 • prívalových dažďov;
 • horúčav.

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.