Aktuality

Podpora inovácií a technologického transferu v podnikoch

02.11.2022

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch. Jej cieľom je poskytnúť podnikom podporu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku za účelom realizácie inovačných opatrení v malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu a/alebo procesu.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          15 000 000 EUR
 • min. príspevok:                200 000 EUR
 • max. príspevok:               5 000 000 EUR
 • intenzita pomoci:            30 % – 70 %

Dátum uzavretia výzvy:

 • 30.12.2022

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) Obchodného zákonníka12, t. j.:

 1. osoby zapísané v obchodnom registri,
 2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

 • ku dňu predloženia ŽoNFP sú registrované na území SR,
 • sú účtovnou jednotkou podľa § 1 zákona o účtovníctve,
 • ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú schválenou účtovnou závierkou za ukončené účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP,
 • žiadatelia, ktorí prostredníctvom projektu realizujú počiatočnú investíciu vo forme zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, musia mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, a to najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP.

Oprávnené aktivity:

 • oprávnená aktivita OP II: Podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch
 • hlavná aktivita:Podpora inovácií v podniku

Ďalšie podmienky:

 • Predmetom oprávnených výdavkov projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení.
 • Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť inovácia produktu a/alebo inovácia produkčného procesu, pričom dosiahnutý musí byť minimálne nízky inovačný potenciál projektu.
 • Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu.
 • Projekt musí byť v súlade s RIS3 SK.
 • Najneskôr ku dňu ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu.
 • Realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023.

Oprávnené územie:

 • Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj
 • Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
 • Prešovský kraj, Košický kraj

Dôležité upozornenie:

 • Prijímateľ je povinný do 14 pracovných dní od doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť MH SR na kontrolu dokumentáciu zo všetkých obstarávaní realizovaných v rámci projektu.

Celú výzvu s prílohami nájdete TU.