Aktuality

Podpora inovácií v BSK

15.10.2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia: 15 000 000 EUR;
 • minimálny príspevok: 200 000 EUR;
 • maximálny príspevok: 1 000 000 EUR.

Hodnotenie:

 1. termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola:             31.01.2019;
 2. termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola:           29.03.2019;
 3. termín uzavretia ďalšieho hodnotiaceho kola:         posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca.

Oprávnení žiadatelia:

Fyzické,alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa §2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník:

a) osoby zapísané v obchodnom registri;

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré sú registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ zároveň musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP.

Žiadateľ musí byť najneskôr k dátumu predloženia ŽoNFPdržiteľom platného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

- mikro, malé a stredné podniky (MSP), ako aj

- veľké podniky.

Oprávnené aktivity:

 1. priemyselný výskum (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI B.1);
 2. experimentálny vývoj (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI B.1);
 3. ochrana práv duševného vlastníctva (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI B.3) – aktivita je oprávnená výlučne pre MSP.

Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázaná jeho realizácia v rámci jednej (výlučne) z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne stratégie RIS3 SK, ktorými sú:

 • Dopravné prostriedky pre 21. storočie;
 • Priemysel pre 21. storočie;
 • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel;
 • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie;
 • Zdravé potraviny a životné prostredie.

Predmet projektu je zameraný na dosiahnutie minimálne jednej inovácie z nasledovných typov inovácií minimálne nízkeho stupňa

 • inovácia produktu;
 • inovácia procesu.

Partnerstvo:

Pri každej hlavnej aktivite môže byť podiel žiadateľa a partnera/partnerov na celkových oprávnených výdavkoch hlavnej aktivity, v rámci ktorej je uplatnený inštitút partnerstva rôzny, avšak zároveň musia byť kumulatívne splnené podmienky špecifikované vo výzve.

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.