Aktuality

Podpora inteligentných inovácií

22.02.2018

Dňa 12.2.2018 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Výskum a inovácie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (ďalej len „výzva“).

Na projekty financované z predmetnej výzvy bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 30 000 000 EUR, pričom výška minimálneho príspevku je 100 000 EUR a výška maximálneho príspevku je 2 000 000 EUR. Výzva je otvorená a projekty budú hodnotené v týchto termínoch:

1.      Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:              30.04.2018

2.      Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:              31.07.2018

Oprávnení žiadatelia:

·         osoby zapísané v obchodnom registri a

·         osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP a veľké podniky.

Oprávnené aktivity:

Žiadateľ si v rámci pripravovaného projektu ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom „Podpora inteligentných inovácií“. Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého majetku, za účelom implementácie niektorého/ých z nižšie uvedených prvkov inteligentných riešení v rámci existujúcej prevádzky podniku alebo jeho funkčného celku.  Medzi prvky inteligentných riešení v súlade s výzvou patria:

 

·         Kyber-fyzikálne systémy (CPS)

·         Digitalizácia výrobného procesu

·         Automatizácia výrobného procesu

·         Robotizácia výrobného procesu

·         Internet vecí (IoT)

·         Big Data

·         Systémy riadenia životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management Systems - PLM)

·         Digitálne dvojča (Digital Twin)

·         Exponenciálne technológie

·         Rozšírená realita

·         Nové senzory

Súčasne s vyššie uvedenými prvkami inteligentných riešení môže žiadateľ v rámci hlavnej aktivity projektu realizovať aj opatrenia súvisiace so zabezpečením kybernetickej bezpečnosti.

 

Viac informácii o predmetnej výzve sa dozviete TU.