Aktuality

Podpora investícií a inovácií v regiónoch

08.09.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na podporu rozvoja investičného prostredia v Slovenskej republike, implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a na prepájanie domácich aj zahraničných partnerov.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          1 100 000 EUR
 • min. príspevok:                30 000 EUR
 • max. príspevok:               100 000 EUR
 • spolufinancovanie:           min. 5 %

Termín na predkladanie žiadostí:

 • 12. októbra 2021

Oprávnení žiadatelia:

 • právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky
 • občianske združenie alebo nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecné prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky
 • záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky
 • fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území Slovenskej republiky
 • základná škola alebo stredná škola so sídlom na území Slovenskej republiky
 • vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky
 • rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa
 • právnická osoba zriadená osobitnými predpismi, pričom takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného predpisu poskytnuté prostriedky z rozpočtu verejnej správy

Oprávnené aktivity:

Dotáciu je možné poskytnúť na:

 1. tvorbu investičných platforiem a podporu inovatívnych projektov realizovaných v rámci vytvorených investičných platforiem,
 2. podporu inovatívnych projektov využívajúcich hybridné modely financovania,
 3. mikrogranty na realizáciu lokálnych iniciatív a projektov zameraných na implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Hlavným zámerom výzvy je  podporiť projekty pôsobiace predovšetkým v nasledovných oblastiach:

 • experimentálny vývoj a inovácie,
 • priemysel pre 21. storočie,
 • inteligentné inovácie,
 • sociálne inovácie,
 • práca 4.0,
 • akceleračné a študijné programy
 • projekty na tvorbu investičnej platformy v Slovenskej republike a ich prepojenie v podobe spolupráce oprávnených žiadateľov so zahraničnými subjektami alebo  partnermi.

Viac informácii o podmienkach výzvy nájdete TU.