Aktuality

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

31.05.2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24.05.2017 otvorenú výzvu s názvom "Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK", na ktorú bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 10 000 000 EUR.

Hodnotenie prekladaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude prebiehať formou hodnotiacich kôl v týchto termínoch:

  • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 14.06.2017
  • Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 01.10.2017

Oprávnenými žiadateľmi sú obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) uvedené v Prílohe č. 6 výzvy - Zoznam oprávnených žiadateľov, pričom sa jedná o obce uvedené v prílohe č. 8 operačného programu Ľudské zdroje.

V súlade s ustanoveniami a podmienkami výzvy je hlavnou aktivitou projektu: „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK“, ktorá nadväzuje na oprávnenú aktivitu „Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (t.j. TSP, komunitní pracovníci / pracovníčky v oblasti sociálnych služieb)“.

Viac informácii o predmetnej výzve sa dozviete TU.