Aktuality

Podpora kultúry a kreatívneho priemyslu

08.01.2021

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo koncom roka výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.

Cieľom predmetnej výzvy je poskytnúť oprávneným žiadateľom dotáciu na nepokryté fixné náklady pre za obdobie, v ktorom mali významne sťažené podmienky pre vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti – marec až december 2020.

Lehota na predkladanie žiadostí:

  • do 31.3.2021

Alokácia a výška príspevku:

  • alokácia:                          50 000 000 Eur
  • max. výška dotácie:        800 000 Eur (oddiel 3.1 Dočasného rámca)
  • max. výška dotácie:        200 000 Eur (schéma podľa de minimis)
  • intenzita pomoci:            90% pre mikro a malý podnik
  • intenzita pomoci:            70% pre stredný podnik

Výška dotácie je určená percentuálnym podielom nepokrytých fixných nákladov a to v závislosti od intenzity pomoci.

Oprávnený žiadateľ:

  • právnická osoba – podnikateľ, ktorej pokles obratu počas oprávneného sťaženého obdobia (marec - december 2020) bol viac ako 30 % v porovnaní s rovnakým referenčným obdobím v roku 2019

Žiadateľ môže byť:

  • mikro a malý podnik bez ohľadu na skutočnosť, či k 31.12.2019 bol podnikom v ťažkostiach - Výzva podľa oddielu 3.12 Dočasného rámca;
  • stredný podnik, ktorý nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach – Výzva podľa oddielu 3.12 Dočasného rámca;
  • stredný podnik, ktorý bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach - Výzva - de minimis.

Dotáciu na nepokryté náklady je možné získať, ak podnikateľská činnosť žiadateľa spadá pod oprávnené SK NACE stanovené vo výzve.

Oprávnené náklady:

Náklady, ktoré žiadateľovi vznikli pri výkone jeho hlavnej činnosti, ktorá spadá pod segment kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu, počas sťaženého obdobia a ktoré nebolo možné pokryť inými výnosmi v danom oprávnenom období. Medzi finančné prostriedky na pokrytie vzniknutých nákladov sa zarátavajú pomoci de minimis zo strany štátu, pomoci podľa Dočasného rámca v platnom znení, alebo z iných prostriedkov ako napr. poistenie a pod.

Celé znenie výzvy nájdete TU.

Zdroj:

https://www.mhsr.sk/koronavirus/dotacia-kultura