Aktuality

Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

27.08.2018

Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 17.08.2018 dve výzvy na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK. Hlavným rozdielom pre tieto výzvy je oprávnené územie, v rámci ktorého budú projekty podporené.

Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo BSK (OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05)

 • alokácia: 40 000 000 Eur;
 • minimálny príspevok: 500 000 Eur;
 • maximálny príspevok: 6 000 000 Eur.

Oprávnení žiadatelia pre túto výzvu:

Prijímatelia v rámci výzvy OPVaV-2015/1.1/03-SORO, t.j.:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie;
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
 • neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj.

Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v BSK (OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-05)

 • alokácia: 1 500 000 Eur;
 • minimálny príspevok: 300 000 Eur;
 • maximálny príspevok: 750 000 Eur.

Oprávnené žiadatelia pre túto výzvu:

Prijímatelia v rámci výzvy OPVaV-2015/3.1/01-SORO, t.j.:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie;
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
 • neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj.

Oprávnení partneri pre obe výzvy:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie;
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
 • neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj;
 • podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

Termíny hodnotiacich kôl pre obe výzvy:

 1. uzavretie prvého hodnotiaceho kola:            30.09.2018;
 2. uzavretie druhého hodnotiaceho kola:          15.10.2018;
 3. uzavretie tretieho až n-tého kola:                  do 2 týždňov.

Podmienky vytvorenia partnerstva:

V rámci projektu je povinné vytvorenie partnerstva a to minimálne so 4 inštitúciami, pričom platí nasledovné:

 • s výskumnými inštitúciami, ktoré sú príjemcami projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier OP Výskum a vývoj (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO – povinný min. 1 partner)

a

 • minimálne s 1 slovenským podnikateľským subjektom

Oprávnené aktivity pre obe výzvy:

Žiadateľ priradí hlavné aktivity projektu k jednotlivým oprávneným typom aktivít:

 • nezávislý výskum a vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť);
 • priemyselný výskum (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť);
 • experimentálny vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť).