Aktuality

Podpora modernizácie a transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

25.08.2022

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, ktorej cieľom je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

Alokácia a výška pomoci:

  • alokácia:                        20 000 000 EUR (10 000 000 EUR je určených na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu - projekty typu A a 10 000 000 EUR je určených na transformáciu bioplynových staníc na zariadenia vyrábajúce biometán - projekty typu B)
  • intenzita pomoci:           45 % – 60 %
  • výška pomoci:                max. výška prostriedkov na projekt typu A -  1 milión EUR, max. výška prostriedkov na projekt typu B 1,5 milióna EUR

Uzavretie výzvy:

  • 31. október 2022

Oprávnený žiadateľ:

  • fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, ktorá ku dňu predloženia žiadosti vlastní a prevádzkuje bioplynovú stanicu vyrábajúcu elektrinu, ktorá je predmetom realizácie projektu

Oprávnenosť projektu:

A. projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu

B. projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na transformáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice)

Projekty musia spĺňať viacero podmienok, ktoré sú podrobne rozpísané vo výzve.

Kritériom posúdenia žiadosti je nákladová náročnosť.

 

Výzvu aj s prílohami nájdete TU.