Aktuality

Podpora MSP v menej rozvinutých okresoch

19.09.2017

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie bola dňa 12.9.2017 vyhlásená nová výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, ktorej cieľom je podpora MSP v menej rozvinutých okresoch (ďalej len výzva).

Na projekty v rámci tejto výzvy bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 50 000 000 EUR. Výška dotácie môže byť minimálne 100 000 EUR a maximálne 1 000 000 EUR. Nakoľko sa jedná o otvorenú výzvu, hodnotenie bude prebiehať formou hodnotiacich kôl v termínoch:

  1. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola:      15.11.2017
  2. Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola:    15.01.2018

Oprávnenými žiadateľmi sú mikro, malé a stredné podniky. V súlade s podmienkami výzvy sa tak jedná o fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

a) osoby zapísané v obchodnom registri;

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok uplynulo minimálne 36 mesiacov.

Oprávnenou aktivitou je nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu.

Viac o predmetnej výzve a jej podmienkach sa dozviete TU.